Rörbro Saltå Kvarn

Beställare: NYAB Mälardalen AB
Utfört: 2021-03 – 2021-06
Värde: ca 11,5 miljoner
Arbete: NYAB Mälardalen fick i uppdrag av Trafikverket att byta ut den befintliga rörbron i höjd med Saltå Kvarn, söder om Stockholm och ersätta denna med en ny. Arbetet bedrevs i mycket intensiv trafikmiljö. Entreprenaden delades upp i två etapper där man initialt stängde av och ledde över trafiken i södergående körfält och i etapp 2 stängde av och ledde om trafiken i norrgående riktning.

Vårat uppdrag i entreprenaden bestod av:

  • Framtagning av TA-Planer
  • Byggnation av nya överledningsplatser
  • Fräsning och linjemålning
  • Montering av informationstavlor
  • Sopning av vägbanor
  • Trafikomläggningar
  • Rivning och montering av nya vägräcken
  • Daglig tillsyn av trafikanordning